การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรคืออะไร ?

องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่อยู่ในศาสตร์ เช่น ความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการ ที่อยู่ในตำรา หรือในห้องสมุด [...]

By |2022-04-19T09:22:33+00:00March 31, 2022|[email protected]|0 Comments

ระบบจัดการความรู้ SeedKM

ทำไมต้องมีการจัดการความรู้​ การจัดการความรู้ (Knowledge Management เรียกสั้นๆว่า KM) คือ การบริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร ทั้งความรู้จากในทฤษฎี [...]

By |2022-04-19T10:16:25+00:00July 20, 2021|[email protected]|0 Comments
Go to Top