Knowledge
Management

Knowledge
Management

โปรแกรมจัดการความรู้ภายในองค์กร
ช่วยพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพ
ในการทำงาน พร้อมกับสามารถอัพเดทความรู้แบบเรียลไทม์

SEED

โปรแกรมสำหรับการจัดเก็บ รวบรวม และ เผยแพร่ความรู้ ภายในองค์กรเหมาะสำหรับองค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญของการ บริหารจัดการความรู้ จากการพัฒนาระบบข้อมูลไปสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรทุกคนภายในองค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ อย่างสะดวกทั่วถึง และ สามารถนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด แถมยังลดระยะเวลาการ Training เพียงแค่เรียนรู้ผ่าน SEEDKM

About SeedKM

รวบรวมและกระตุ้นการเรียนรู้

สามารถอบรมพนักงาน ผ่าน
App Seed โดย Upload Video
เข้าระบบได้ภายใน App

รวบรวมและกระตุ้นการเรียนรู้

สามารถอบรมพนักงาน ผ่าน
App Seed โดย Upload Video
เข้าระบบได้ภายใน App

ใช้งานได้ทุกที่และทุกเวลา

พนักงานสามารถเรียนรู้
ได้ตลอดเวลา และทุกสถานที่
ที่สะดวก

ใช้งานได้ทุกที่และทุกเวลา

พนักงานสามารถเรียนรู้
ได้ตลอดเวลา และทุกสถานที่
ที่สะดวก

จัดเก็บความรู้ความเชี่ยวชาญ

ช่วยในการจัดเก็บเนื้อหา
การอบรมสะดวกต่อ
การนำมาใช้อบรมในครั้งต่อไป

จัดเก็บความรู้ความเชี่ยวชาญ

ช่วยในการจัดเก็บเนื้อหา
การอบรมสะดวกต่อ
การนำมาใช้อบรมในครั้งต่อไป

เก็บประวัติการเข้าชม

เก็บประวัติการเข้าชม แบบละเอียด
สามารถ ติดตามและตรวจสอบ
Learning progress

เก็บประวัติการเข้าชม

เก็บประวัติการเข้าชม แบบละเอียด
สามารถ ติดตามและตรวจสอบ
Learning progress

รวบรวมและกระตุ้นการเรียนรู้

สามารถอบรมพนักงาน ผ่าน
App Seed โดย Upload Video เข้าระบบได้ภายใน App

ใช้งานได้ทุกที่และทุกเวลา

พนักงานสามารถเรียนรู้ ได้ตลอดเวลา และทุกสถานที่ ที่สะดวก

จัดเก็บความรู้ความเชี่ยวชาญ

ช่วยในการจัดเก็บเนื้อหา การอบรมสะดวกต่อ การนำมาใช้อบรมในครั้งต่อไป

เก็บประวัติการเข้าชม

เก็บประวัติการเข้าชมแบบละเอียด สามารถติดตามและตรวจสอบ Learning progress

Features

01

Library

รวบรวมแหล่งความรู้ต่างๆทั้งรูปแบบบทความ
เสียง วีดิโอ กำหนดกลุ่มเข้าชมให้ตรง
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

02

Lesson Learn

แหล่งเก็บประสบการณ์การเรียนรู้ขององค์กร

03

Assignment Course & Quiz

จัดบทเรียนให้กับพนักงานเป็นคอร์ส
และมีแบบทดสอบเพื่อประเมิน

04

Event

ศูนย์กลางการลงทะเบียนเข้างาน Event
และส่ง Link การเข้าร่วม

05

Community

สอบถามข้อสงสัย แลกเปลี่ยนความรู้ ก่อให้เกิด
การสะสมองค์ความรู้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

06

Feedback

มอบข้อเสนอแนะต่างๆให้กับองค์กร
เพื่อการปรับปรุงต่อยอด

07

Banner

แบนเนอร์แจ้งข่าวสาร และเชื่อมไปยังเว็บไซต์
รายละเอียดข่าวสาร

08

Report

รายงานการเข้าชมหัวข้อต่างๆของพนักงาน
ติดตามการเข้าชมคอร์สหรือแหล่งความรู้
ที่ได้มอบหมาย

09

User Management

การจัดการผู้เข้าใช้งาน กำหนดสิทธิ์
การเข้าถึงทั้งใน mobile application
และ website

01

Library

รวบรวมแหล่งความรู้ต่างๆทั้งรูปแบบบทความ
เสียง วีดิโอ กำหนดกลุ่มเข้าชมให้ตรง
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

02

Lesson Learn

แหล่งเก็บประสบการณ์การเรียนรู้ขององค์กร

03

Assignment Course & Quiz

จัดบทเรียนให้กับพนักงานเป็นคอร์ส
และมีแบบทดสอบเพื่อประเมิน

04

Event

ศูนย์กลางการลงทะเบียนเข้างาน Event
และส่ง Link การเข้าร่วม

05

Community

สอบถามข้อสงสัย แลกเปลี่ยนความรู้ ก่อให้เกิด
การสะสมองค์ความรู้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

06

Feedback

มอบข้อเสนอแนะต่างๆให้กับองค์กร
เพื่อการปรับปรุงต่อยอด

07

Banner

แบนเนอร์แจ้งข่าวสาร และเชื่อมไปยังเว็บไซต์
รายละเอียดข่าวสาร

08

Report

รายงานการเข้าชมหัวข้อต่างๆของพนักงาน
ติดตามการเข้าชมคอร์สหรือแหล่งความรู้
ที่ได้มอบหมาย

09

User Management

การจัดการผู้เข้าใช้งาน กำหนดสิทธิ์
การเข้าถึงทั้งใน mobile application
และ website

Packages

FREE

VDO
10
Articles
50
Lesson
50

Users
10
  • Quiz / Accessment
  • Online Training

Business Package

All feature support

UsersUnlimited users

Please contact sales.

Packages

FREE

VDO

10

Articles

50

Lesson

50


Users

10

Quiz / Accessment

Online training

Business Package

All features support


Users

Unlimited users

Please contact sales.