1.

2.

3.

4.

5.

คลิปสอนการใช้งานบน Customer web ของแต่ละเมนู

Login

Library

Lesson Learn

Course

Quiz

Community

Event

Feedback

Banner

User Activity Report

Usage Metrics

User View Report

Requested User Report

Assignment Course Report

User Management

Company Profile

Send Notification

Setting – Notification

คลิปสอนการใช้งานแอพพลิเคชั่น SEEDKM