เรียนออนไลน์อย่างไร ให้ตอบโจทย์ การพัฒนาบุคลากร ในยุค New Normal

เมื่อพฤติกรรมการเรียนรู้เปลี่ยนไปสู่รูปแบบ  “การเรียนออนไลน์”  HR ยุค New normal จึงต้องปรับมุมคิด ปรับกลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรอย่างมีเป้าหมาย [...]