Online training ดีหรือไม่ดี?

คำว่า "new normal" ได้กลายเป็นคำที่ได้ยินบ่อยมากในช่วงนี้ ในการอ้างอิง ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ต่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Online training) ในด้านการศึกษา [...]

By |2023-04-19T04:29:00+00:00December 23, 2022|Blog@TH|0 Comments

เรียนออนไลน์อย่างไร ให้ตอบโจทย์ การพัฒนาบุคลากร ในยุค New Normal

เมื่อพฤติกรรมการเรียนรู้เปลี่ยนไปสู่รูปแบบ “การเรียนออนไลน์” HR ยุค New normal จึงต้องปรับมุมคิด ปรับกลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรอย่างมีเป้าหมาย และตอบโจทย์ทิศทางขององค์กร [...]

By |2023-04-19T06:59:42+00:00April 1, 2022|Blog@TH|0 Comments
Go to Top