fbpx

กระบวนการจัดการความรู้ ( Knowledge Management Process )

ก่อนเราจะเริ่มศึกษากระบวนการจัดการความรู้นั้น เรามาทำความรู้จักกับการจัดการความรู้กันก่อนค่ะ การจัดความรู้ การจัดความรู้  หมายถึง  [...]

By |2022-04-19T07:37:32+00:00April 18, 2022|[email protected]|0 Comments

การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรคืออะไร ?

องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่อยู่ในศาสตร์ เช่น ความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการ ที่อยู่ในตำรา หรือในห้องสมุด [...]

By |2022-04-19T09:22:33+00:00March 31, 2022|[email protected]|0 Comments
Go to Top