ระบบจัดการความรู้ SeedKM

ทำไมต้องมีการจัดการความรู้​

การจัดการความรู้ (Knowledge Management เรียกสั้นๆว่า KM) คือ การบริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร ทั้งความรู้จากในทฤษฎี เอกสาร หรือตำราต่างๆ และความรู้ที่กระจายอยู่ภายในตัวบุคคล มาบูรณาการเป็นระบบสารสนเทศ เพื่อให้ทุกคนภายในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองได้ เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จนนำไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ขององค์กร

ปัญหาของ HR ในการอบรมพนักงาน
 • มาตรฐานความรู้ในการอบรมไม่เหมือนกัน ทั้งที่หัวข้อ/เนื้อหาเป็นเรื่องเดียวกัน
 • สิ้นเปลืองทรัพยากรในการอบรม เช่น แรงงานบุคคล สถานที่ เวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารประกอบการอบรม เป็นต้น
 • ต้องจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม
 • ผู้เข้าอบรมได้รับข้อมูลความรู้ไม่เท่าเทียมกัน เช่น อาจเกิดจากเข้าอบรมไม่ทัน, ไม่เข้าใจแต่ไม่กล้าถาม, ปัญหาทางเทคนิคของอุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น
 • มีเวลาจำกัด ทำให้ได้รับข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญไม่ครบถ้วน
 • พนักงานขาดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • วัดผลประเมินการอบรมได้ยาก

Free 3 month

ผลที่ได้จากการจัดการความรู้
 • ผลผลิต : มีการปรับเปลี่ยน พัฒนาผลผลิตให้ดีขึ้น และได้นวัตกรรมใหม่ๆ
 • บุคลากร : มีการเรียนรู้ และพัฒนาเป็นบุคลากรที่มีทักษะ
 • ความรู้ในองค์กร : มีการจัดระเบียบรวบรวมอย่างเป็นระบบ พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
 • องค์กร : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง พร้อมสู่ การแข่งขันและปรับตัวเพื่อความอยู่รอดอยู่เสมอ
เครื่องมือจัดการความรู้

Seed Application เป็นโปรแกรมสำหรับจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ความรู้ภายในองค์กร โดยบริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้หรือ Knowledge Management เพื่อให้ทุกคนภายในองค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างสะดวกทั่วถึง และสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณสมบัติของ Seed
 • KM storage : จัดเก็บความรู้ในหน่วยงาน โดยจัดเป็นหมวดหมู่ และมุมมองในการเข้าถึงได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น สำหรับพนักงานทุกคน, แยกตามแผนก, แยกตามตำแหน่ง, เฉพาะตัวบุคคล เป็นต้น
 • Development Knowledge : สามารถตั้งหัวข้อสำหรับท้าทายความคิดของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดการแบ่งบัน และแลกเปลี่ยนความรู้ หรือความคิดเห็นกัน
 • Community : สร้างกลุ่มคนที่มีความสนใจในหัวข้อเดียวกัน หรือเฉพาะแผนก
 • Modify KM : นำความรู้มาปรับปรุง แก้ไขให้ทันสมัย และเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน
 • Assess Satisfaction : ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ทุกคน เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
 • Multiple Media Support : รองรับข้อมูลความรู้ ทั้งในรูปแบบบทความ, คลิปเสียง, และวิดีโอ
 • Lesson learned : ถอดบทเรียนจากการทำงานจริงที่ผ่านมาในอดีต เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น
 • FAQ : คำถามพบบ่อยภายในองค์กร เพื่อง่ายต่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจ
ประโยชน์ของ Seed
 • ช่วยจัดระเบียบและกระจายความรู้ขององค์กรสู่บุคลากรได้ตามความเหมาะสม
 • ติดตามสถานะของการเข้าเรียนของพนักงานได้
 • สามารถดูสถิติการเข้าเรียนของพนักงานเป็นรายบุคคล หรือรายบทเรียนได้
 • สามารถออกรายงานสถิติต่างๆ ในรูปแบบ Excel ได้
 • รองรับการ Upload สื่อทั้งรูปแบบบทความ, คลิปเสียง(.mp3) และ Video(.mp4)
 • ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรบุคคลในการอบรมพนักงานใหม่ ทำให้การอบรมเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • ช่วยให้ทุกคนในองค์กรเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานได้
 • สามารถเรียนรู้ได้อย่างสะดวก ทุกที่ ตลอดเวลา
 • ได้รับการอบรมอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
 • สามารถเรียนรู้ Lesson Learn หรือการถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
 • มีระบบแจ้งเตือนการเข้าเรียนรู้ในสื่อต่างๆ
 • มีระบบ Community ให้พนักงานเข้าถึงแหล่งข้อมูลเชิงลึกได้อย่างสะดวกและง่ายดาย
 • สามารถติชมหรือ Feedback กลับไปยังสื่อประเภทต่างๆ ได้
 • รองรับการใช้งานได้ถึง 5 ภาษา ได้แก่ ไทย, อังกฤษ, จีน, เวียดนาม และเมียนมาร์

บทความที่เกี่ยวข้อง :

Related Posts