การใช้งานโปรแกรมจัดการความรู้ SeedKM เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กร

 

ในโลกของการ ทำงานสมัย ใหม่ ความรู้ คือหัวใจ สำคัญ และองค์กร ที่สามารถจัด การความรู้ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ย่อมได้เปรียบ คู่แข่ง หลายๆ องค์กร จึงหันมาให้ ความสนใจกับ โปรแกรมจัดการ ความรู้ (Knowledge Management System)

การจัดการความรู้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เดิมอาจดำเนินการในรูปแบบอื่น เช่น การเรียนรู้จากคนอาวุโส การทำคู่มือปฏิบัติงาน หรือการอบรมพนักงานใหม่ วิธีการเหล่านั้นมีข้อจำกัดหลายประการ อาทิ ความรู้อาจสูญหายเมื่อคนเก่าออกจากองค์กร หรือคู่มือเก่าอาจล้าสมัย จึงเกิดโปรแกรมจัดการความรู้ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ แบ่งปัน และเรียนรู้ความรู้ร่วมกัน

ประเภทความรู้คำอธิบายวิธีการจัดเก็บ
1. ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)ความรู้ประเภทนี้ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น คู่มือ รายงาน บทความ วีดีโอ เป็นต้นนำมาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลที่สามารถเรียกใช้และแบ่งปันกันได้ง่าย
2. ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge)เป็นความรู้จากประสบการณ์ส่วนบุคคล ทักษะ สามัญสำนึก ซึ่งอยู่ในตัวบุคคลและถ่ายทอดได้ยากบันทึกในรูปแบบเรื่องเล่า กรณีศึกษา การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ หรือถอดบทเรียนจากโครงการ
3. ความรู้ตามมาตรฐาน (Standard Knowledge)ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานการปฏิบัติงานรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสร้างแนวปฏิบัติให้ชัดเจน
4. ความรู้จากสิทธิบัตรและนวัตกรรมองค์ความรู้ที่ได้จากการคิดค้นนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการทำงานใหม่ๆจดบันทึกรายละเอียดทุกขั้นตอนของการคิดค้น และผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร

องค์กรควรมีระบบการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมทั้ง 4 ประเภทความรู้ เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดขององค์กรไว้ และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ระบบที่ดีต้องง่ายต่อการเข้าถึง สามารถแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพนักงานได้ รวมถึงมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

หากคุณสนใจเรื่อง โปรแกรมจัดการความรู้ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อผู้ให้บริการโปรแกรม SeedKM สำหรับการจัดการความรู้ภายในองค์กร นอกจากนี้ ฟิวชั่น โซลูชั่น ยังมีผลิตภัณฑ์ด้าน IT อื่นๆ ให้ลองใช้งานฟรี เช่น Jarviz โปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน OPTIMISTIC โปรแกรมบริหารงานบุคคลและเงินเดือน Veracity ระบบลายเซ็นดิจิทัล CloudAccount โปรแกรมบัญชีออนไลน์ และสามารถสั่งซื้อลิขสิทธิ์ Microsoft หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้ที่ เซฟมาค หากต้องการบริการอื่นๆ เช่น ระบบประชุมทางวีดีโอ สายโทรศัพท์ IP หรือ สร้าง Chatbot ก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทฯ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถอ่านบทความหรือเนื้อหาเกี่ยวกับ IT อื่นๆ ได้ที่ บล็อกของฟิวชั่นโซลูชั่น บล็อก ipphone.ai บล็อก ChatFramework บล็อก SeedKM บล็อก Jarviz Veracity CloudAccount หรือ บล็อก AskMePlease.AI

Related Posts