โปรแกรมอบรมพนักงาน : การเพิ่มขีด ความ สามารถ ให้กับ ทรัพยากรมนุษย์ ขององค์กร

โปรแกรมอบรม พนักงาน เป็นหนึ่ง ในกลยุทธ์ สำคัญ ที่องค์กร ต่างๆ นำไปใช้ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้ และขีด ความ สามารถ ของบุคลากร ให้สอดคล้อง กับเป้าหมาย และทิศทาง ขององค์กร

 

การอบรมพนักงาน มีรากฐาน มาจากแนวคิด ที่ว่า มนุษย์ เป็นทรัพยากร ที่มีคุณค่า และสามารถ พัฒนา ได้อย่างต่อเนื่อง การลงทุน ในการอบรม จึงเป็นการลงทุน ที่คุ้มค่า เพื่อเพิ่มศักยภาพ ของบุคลากร ให้สามารถ ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ประวัติความเป็นมา ของการอบรม สามารถย้อนกลับไปได้ ถึงยุคอุตสาหกรรม เมื่อมีความจำเป็น ต้องฝึกอบรม แรงงาน ให้มีทักษะ ในการใช้เครื่องจักร และกระบวนการผลิต ที่ซับซ้อนขึ้น

ประเภทของโปรแกรมอบรมพนักงาน มีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้:

ประเภทคำอธิบาย
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (On-the-Job Training)เป็นการอบรมโดยการสอนงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ภายใต้การดูแลของหัวหน้างานหรือพี่เลี้ยง
2. การอบรมในห้องเรียน (Classroom Training)เป็นการอบรมในรูปแบบบรรยาย การอภิปราย และกิจกรรมกลุ่ม โดยมีวิทยากรเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
3. การอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)เป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามเวลาและสถานที่ที่สะดวก
4. การอบรมภาคสนาม (Outdoor Training)เป็นการอบรมนอกสถานที่ โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งเพื่อสร้างประสบการณ์ และพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

การเลือกใช้รูปแบบการอบรมที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการอบรม กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ และข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ ดังตาราง:

ปัจจัยพิจารณารายละเอียด
วัตถุประสงค์ของการอบรมระบุทักษะหรือความรู้ที่ต้องการพัฒนา เช่น ทักษะเทคนิค ทักษะการบริหารจัดการ หรือทักษะการสื่อสาร
กลุ่มเป้าหมายพิจารณาระดับความรู้และประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงสไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
งบประมาณประเมินต้นทุนของแต่ละรูปแบบการอบรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่พิจารณาความเหมาะสมของระยะเวลาและสถานที่ในการจัดอบรม เพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำเนินงานปกติขององค์กร

การวิเคราะห์ประสิทธิผลของการอบรม เป็นขั้นตอนสำคัญในการประเมินผลสำเร็จของโปรแกรมอบรม โดยสามารถใช้แนวทางการประเมินผลตามรูปแบบของ Donald Kirkpatrick ซึ่งประกอบด้วย 4 ระดับ ดังนี้:

ระดับการประเมินคำอธิบาย
1. ปฏิกิริยา (Reaction)ประเมินความพึงพอใจและทัศนคติของผู้เข้ารับการอบรมต่อโปรแกรมอบรม
2. การเรียนรู้ (Learning)ประเมินระดับความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ผู้เข้ารับการอบรมได้รับจากโปรแกรม
3. พฤติกรรม (Behavior)ประเมินการนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
4. ผลลัพธ์ (Results)ประเมินผลกระทบต่อองค์กร เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การลดต้นทุน หรือการเพิ่มผลกำไร

หากสนใจ ในโปรแกรมอบรมพนักงาน หรือต้องการ สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการ โซลูชันด้านไอที และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ อาทิ SeedKM โปรแกรมจัดการความรู้ภายในองค์กร, Jarviz โปรแกรมบันทึกเวลาการทำงาน, OPTIMISTIC โปรแกรมบริหารงานบุคคลและเงินเดือน, Veracity ดิจิทัลซิกเนเจอร์, CloudAccount โปรแกรมบัญชีออนไลน์, สั่งซื้อ License Microsoft หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้ที่ Savemak, โซลูชันวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ วิดีโอคอลลิ่ง สำหรับองค์กร, บริการ ipphone ครบวงจร, สร้างระบบ Chatbot ที่เรียบง่ายสำหรับองค์กรของคุณด้วย Chatframework, หรือถ้าต้องการติดตั้งสายแลน สามารถติดต่อ Fiberthai

นอกจากนี้ ยังสามารถอ่านบทความและเนื้อหาไอทีอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ บทความ Microsoft Teams, บทความระบบประชุมทางไกล, บทความ Chatbot, บทความการจัดการความรู้, บทความระบบบันทึกเวลาทำงาน, บทความลายเซ็นดิจิทัล

Related Posts