SOP (Standard operation Procedure) มีความสำคัญอย่างไร

SOP (Standard operation Procedure)  คือชุดคำสั่ง และ แนวทางในการทำงาน หรือ จะเรียกอีกอย่างว่า กระบวนการ [...]