knowledge management หรือ การจัดการความรู้มีประโยชน์อะไรบ้าง

knowledge management หรือ การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมข้อมูล การสร้าง และจัดระเบียบในองค์กร ตลอดจนถึงการนำความรู้ที่ได้มานั้น ประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเองอีกด้วย [...]