รวมวิธีการสื่อสารให้เป็น

ปัจจุบัน…เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร ทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อองค์กร เพื่อนๆบุคลากรในองค์กร และตัวของเราเองโดยเฉพาะช่วงภาวะโรคระบาดอย่าง Covic-19  ที่ต้องใช้เทคโนโลยีมาเพื่อช่วยในการสื่อสารระหว่างกันในองค์กร

ทั้งตัวเราเอง องค์กร และเพื่อนๆ บุคลากร จึงต้องมีการปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรให้สามารถดำเนินต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตาม

การสื่อสารคือสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคน เพราะไม่เพียงเฉพาะภาษาพูดเท่านั้น แต่เรายังสื่อสารกันผ่านน้ำเสียง และภาษากาย ซึ่งมีผลต่ออีกฝ่าย การสื่อสารจึงเป็นได้ทั้งกาวใจ และเป็นได้ทั้งอาวุธ

เพื่อให้เราใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ ท่านสามารถรับชมรับฟังการเสวนาจาก The standard Podcast  จากรายการ R U OK ซึ่งได้รวบรวม EP. ที่ว่าด้วยเรื่องการพูด การฟัง น้ำเสียง และภาษากาย ผ่านสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้สิ่งที่อยู่ในใจถูกถ่ายทอดออกมาอย่างตรงความต้องการ ผู้รับสารก็สามารถมองเห็นสิ่งที่ผู้สื่อสารต้องการ แม้จะไม่ได้พูดออกมา

“เพราะการสื่อสารและการรับฟังที่ดี จะส่งผลให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ และการประสานงานที่ดีในด้านต่างๆ ให้นำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามเป้าหมาย ทักษะการสื่อสารรวมถึงคุณธรรมที่ควรปฏิบัติต่อกัน ยังเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร หรือตัวเราเองให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งในองค์กร และชีวิตส่วนตัว”

ฟังและเรียนรู้เพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Iwt6fCu3F-A

Time Index

00:00 โน้มน้าวใจคนฟังด้วยน้ำเสียง 8 แบบ | R U OK EP.25

23:31 สื่อสารอย่างเห็นใจคนตรงหน้า ว่าเขาแบกความรู้สึกอะไรมา และยอมรับซึ่งกันและกัน | R U OK EP.96

43:12 เปิดหู เปิดใจ ทะเลาะกันอย่างไรให้เข้าใจกันมากขึ้น | R U OK EP.119

58:17 Deep Listening ทักษะการฟังเสียงในใจที่ลูกไม่ได้พูดออกมา | R U OK EP.150

01:17:34 ฮึกเหิม สร้างพลังใจ บอกข่าวร้าย การสื่อสารที่ออกแบบได้ในยามเปราะบาง | R U OK EP.161

01:55:30 เทคนิคกั้นรั้วเพื่อรักษาใจให้ยังไหวในภาวะวิกฤต | R U OK EP.238

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก   THE STANDARD PODCAST

รูปประกอบจาก  https://www.pexels.com/th

Related Posts