Remote working เทรนด์งานยุคโควิด งานคุณภาพดี มีความสุข

จากข้อมูลงานวิจัยของ Global Talent Survey (GTS) คนไทยเริ่มมีการทำงานในรูปแบบของการทำงานทางไกล (Remote [...]