ประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เริ่มแรกเลย เราควรมาทำความรู้จักกันก่อนว่า ทรัพยากรมนุษย์ สำคัญกับเราเพียงใด? การพัฒนาทรัพยากร คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญต่อเรา แล้วประโยชน์ของมันมีอะไรกันบ้าง ส่งผลอะไรกับตัวเราในตอนนี้

ทรัพยากรมนุษย์

ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากในทุกองค์กร และเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้อีก นับตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา เริ่มมีการศึกษาศาสตร์แห่งการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจังขึ้นเรื่อยๆจนทุกวันนี้ มีหลักการในการจัดการบริหารที่เกิดขึ้นมากมาย และสร้างผลสำเร็จได้เป็นอย่างดีที่เดียว

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คือกรอบและกระบวนการในการพัฒนาตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถไปจนถึงมีทักษะในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งพนักงานยังเกิดการพัฒนาศักยภาพด้วย โดยการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กรนั้นอาจทำได้หลายวิธีหรือหลายกระบวนการตั้งแต่การฝึกอบรม การศึกษาผ่านการเรียนการสอนที่จริงจัง การออกไปดูงานนอกองค์กร ไปจนถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกัน

ทำไมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญ

มนุษย์ต้องการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ในขณะเดียวกันองค์กรก็ต้องการเติบโตตลอดเวลาเช่นกัน องค์กรจะก้าวไปข้างหน้าได้นั้นแน่นอนว่าผู้ที่มีส่วนผลักดันสำคัญก็คือพนักงานทุกคนนั่นเอง ศักยภาพทุกคนย่อมส่งผลต่อศักยภาพขององค์กร หากพนักงานทุกคนทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพย่อมทำให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพตามไปด้วย ดังนั้นการช่วยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีศักยภาพในการทำงานที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นภาระกิจหนึ่งที่จำเป็นขององค์กร และผู้ที่มีส่วนสำคัญมากๆ

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

คือ การสร้างแนวคิด การปฏิบัติงานภายในองค์กร ทั้งตัวผู้บริหารเองและบุคคลกรภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดกระบวนการทำงาน เพื่อให้ในองค์กรสามารถปรับตัวได้ตามเหตุกาณ์ในปัจจุบัน อีกทั้ง ถ้าเป็นของในแง่ทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถเกิดกระบวนการทำงานที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะทำให้ตัวองค์กรต้องมีการปรับกลยุทธิ์ในทั้งในกระบวนการทำงาน ตัวบุคคลกร หรือ ผลงานนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพผล ประสิทธิภาพ และใช้งบประมาณที่เหมาะสม เพื่อให้เข้ากับธุรกิจและสถานการณ์ที่เกิดในปัจจุบัน

ซึ่งการพัฒนานี้ จะสามารถปรับเปลี่ยนได้ ต่อเมื่อบุคลากรภายในองค์กร ทุกระดับ รวมไปถึงผู้บริหาร มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางด้านความคิด ในด้านปัญหา หรือด้านการแก้ไข ที่จะสามารถร่วมมือช่วยกันทำได้

ประโยชน์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  1. ช่วยพัฒนาทักษะตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับพนักงาน ทำให้พนักงานเกิดความก้าวหน้าในสายงาน
  2. ทำให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น
  3. ช่วยเพิ่มมาตรฐานการทำงานให้กับองค์กร
  4. ทำให้พนักงานรักในงานที่ทำมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเห็นคุณค่า ประโยชน์ รวมถึงพัฒนาการในการทำงาน และสร้างคุณค่าให้กับพนักงานตลอดจนงานที่ทำได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
  5. พนักงานสามารถค้นพบการแก้ปัญหาต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนอาจค้นพบความสามารถในการทำงานของตัวเองได้มากขึ้นอีกด้วย
  6. ช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี สร้างความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นทีม รวมถึงช่วยให้ระบบการทำงานแบบองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย
  7. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีได้ เป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งการพัฒนาศักยะภาพ และช่วยสร้างเป้าหมายที่ดีให้กับองค์กรเพื่อผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ
  8. สร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานในองค์กร ตลอดจนปรับปรุง เปลี่ยนแปลง บทบาทและหน้าที่ของการทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้
  9. ช่วยให้องค์กรสามารถเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับพนักงานตลอดจนการพัฒนาองค์กรในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาบุคคลากรในอนาคตได้
  10. สร้างอนาคตให้กับพนักงานในองค์กร รวมถึงองค์กรเอง

ซึ่งประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนานั้น จะเข้าไปช่วยในการเพิ่มทักษะการทำงาน อย่างไร ทุกคนอาจจะยังสงสัย ทางเราจะยกตัวอย่าง เช่น  พนักงานตำแหน่ง HR (Human Resource) เขามีหน้าที่อย่างไร ในองค์กร ถ้าหากมองภาพรวม ที่คนทั่วไปมอง ก็อาจจะมองว่า บุคคลที่ทำงานในตำแหน่งนี้ เขามีหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน การจัดสรรหาทรัพยากรบุคคล ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเข้าทำงานในองค์กรนั้นๆ แต่จริงๆ แล้วการทำงานของสาย HR นอกจากนี้แล้ว ยังมีการทำงานอื่นๆอีก เช่น การบริหารจัดการและวางแผนโครงสร้างกำลังคนให้ตรงกับนโยบายการบริหารขององค์กร  งานด้านเอกสารระบบข้อมูลพนักงาน งานด้านการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการประเมินผลให้รางวัลและดูแลกำกับให้โทษกับพนักงานที่ทำผิดกฎระเบียบบริษัท งานด้านความปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :
Related Posts