ทำไมถึงต้องจัด ความรู้ในองค์กร

ความรู้ในองค์กร หรือ หากไม่มีการจัดเก็บ อย่างเป็นระเบียบ ความรู้ ที่อยู่ใน ตัวบุคลากร ขององค์กร นั้นก็จะไม่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อ องค์กรได้อย่างที่ควรจะเป็น ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อพนักงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ งานแบบเฉพาะเจาะจง ในด้านสายงาน นั้นๆ และ มีความรู้เรื่องระบบ การทำงาน ของแผนก เป็นอย่างดี ได้ลาออก หรือ ปลดเกษียณไป บริษัทจะทำอย่างไร ถึงจะสามารถ นำความรู้ ที่มีอยู่ใน ตัวบุคคลนั้น ออกมาเผยแพร่ ให้แก่พนักงานใหม่ ที่มารับช่วงต่อ การทำงานแทน ให้สามารถทำงาน ต่อในตำแหน่งนั้น ได้ หรือ เมื่อองค์กร ส่งพนักงาน ไปเข้ารับการอบรม หรือ เข้าร่วม การสัมมนาต่าง ๆ ความรู้ที่บุคลากร ได้รับมานั้น สามารถนำมาถ่ายทอดสู่ บุคลากรที่ไม่ได้ เข้ารับการอบรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากองค์กร ไม่มีกระบวน การจัดการความรู้ ที่ดี องค์กรจะไม่สามารถนำ ความรู้ที่มีอยู่ใน ตัวบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ออกมา เพื่อ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้ ส่งผลให้ การทำงานไม่ราบรื่น ในขั้นตอนการ ถ่ายทอดความรู้ หรือ ความรู้ในองค์กร ใหม่ ๆ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มีการแบ่งปัน หรือการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

หากมีความรู้ที่จำเป็น สำหรับการทำงาน มีการถูกจัดเก็บ อย่างเป็นระบบ เมื่อ พนักงานลาออกไป และ มีพนักงานใหม่ เข้ามาแทน ก็จะสามารถ ได้ รับการถ่ายทอดความรู้ อย่างเป็นระบบ และ สามารถเผยแพร่ การเรียนรู้งาน ได้อย่างรวดเร็ว หรือ ความรู้ที่พนักงาน ได้จากการเข้ารับการอบรม หรือ สัมมนา ก็มีการนำมาถ่ายทอด ให้ผู้ที่ไม่ได้รับการอบรม เกิดความรู้ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ได้เช่นเดียวกับผู้เข้ารับการอบรม

โดยกระบวนการในการจัดการความรู้ มีดังนี้

1. การสร้างความรู้

เป็นการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง หรือ ความรู้ จากการประชุม จัดอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรม หรือ ได้จาก job training

2. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อพนักงานได้ รับความรู้ ที่มาจากการประชุม จากการอบรมสัมมนา หรือ จากการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง อาจนำมาแลกเปลี่ยน ซึ่งกัน และ กัน หรือ จัดการประชุม สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่ที่ได้รับมา

3. การสร้างคลังความรู้

เพื่อป้องกัน ไม่ให้ความรู้ ที่มีอยู่ สูญหายไป ควรจัดทำ รายงาน การอบรมสัมมนา รายงานการประชุม คู่มือปฏิบัติงานหรือในรูปแบบ e-Learning, Training จัดหัวข้อรายงานใน e-Office ที่บุคลากรอื่นสามารถเข้าถึงได้สะดวก และ สามารถอ่านได้ ทุกเวลาที่ต้องการ

4. การประยุกต์ใช้ความรู้

เมื่อได้ศึกษาความรู้ เพิ่มเติมแล้ว พนักงาน อาจเกิดไอเดีย ใหม่ ๆ ที่สามารถนำความรู้นั้น ไปประยุกต์ใช้ หรือ ต่อยอด สู่องค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับองค์กร ได้เกิดการพัฒนา และ มีศักยภาพเพิ่มเติม

การพัฒนาองค์กร ของ ท่าน สู่องค์กรแห่ง การเรียนรู้นั้น จะทำให้องค์กร ของท่านเกิดการ พัฒนาองค์กร อย่างยั่งยืน บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมาย การพัฒนาคน เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่มีความเอื้ออาทร ระหว่างกันในที่ทำงาน จากการแลก เปลี่ยนเรียนรู้ ตัวพนักงานเอง เมื่อได้รับความรู้ใหม่ ๆ ก็จะรู้สึกว่าทำงานได้ดีขึ้น รู้สึกว่าตนเองเก่งขึ้น ผลงานออกมาดีขึ้น เกิดกำลังใจในการทำงาน และ เกิดความปรารถนาที่จะทำงานให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

การจัดการความรู้ ทำให้เกิดยกระดับความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร ยกระดับ คุณภาพ การทำงาน และ ทำให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขัน เรียกได้ว่า เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพช่วยพัฒนาคน พัฒนางาน และ ยกระดับองค์กร สู่องค์กรการเรียนรู้ ได้ในกระบวนการเดียว

เครดิตรูปภาพจาก : www.pexels.com

สามารถทดสอบใช้งานระบบจัดการความรู้ฟรี

สมัครใช้บริการ – Seed (seedkm.com)

Related Posts